ปวช. 3/5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าชมงาน "คอมพ์โมบาย Expo 2013"

วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 นักศึกษาชั้น ปวช. 3/ 5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าชมงาน "คอมพ์โมบาย Expo 2013" เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ทั้งนี้ นักศึกษาได้เข้าร่วมสัมมนาใ นหัวข้อเรื่อง "ภาพสวยด้วย Instagram" โดยมีอาจารย์ศรัญย์ แสงทอง อาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากรรบรรยาย การทัศนศึกษาครั้งนี้มีอาจา รย์วิเชียร ตาเจริญเมือง หัวหน้าหมวดคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ปิยะณัฐ ชื่นมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา ปวช. 3/5 เป็นผู้ดูแลนักศึกษา

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights reserved