อ่านข่าวหนังสือพิมพ์

 ไทยรัฐออนไลน์   เดลินิวส์   ข่าวสด

 มติชน  คมชัดลึก  สยามรัฐ   แนวหน้า

 กรุงเทพธุรกิจ  โพสต์ทูเดย์  ไทยโพสต์ 

 บ้านเมือง  ข่าว T-news  บางกอกทูเดย์  

สำนักข่าว INN   กระแสหุ้น  

ประชาชาติธุรกิจ  ฐานเศรษฐกิจ


อุณหภูมิจังหวัดเชียงใหม่
Click for Chiang Mai, Thailandปรัชญา ของวิทยาลัย


ปรัขญาของวิทยาลัย คือ "คุณธรรมเด่น เน้นวิชากร เชียวชาญทักษะ" ซึ่งคณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยมีความเชื่อว่า การให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนซึ่งเป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง กล่าวคือ ผู้ที่มีการศึกษาย่อมมีสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และเลือกประพฤติปฏิบัติไปในทางอันดีงาม

คุณธรรมเด่น หมายถึง การมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่ดี มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

เน้นวิชาการ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน และตนเอง

เชี่ยวชาญทักษะ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักศึกษา ให้มีการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ เกิดความเชี่ยวชาญ เพื่อนำทักษะวิชาชีพ ไปกระกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

คำขวัญของวิทยาลัย
"LEARN TO SERVE" คือ การนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights reserved