อ่านข่าวหนังสือพิมพ์

 ไทยรัฐออนไลน์   เดลินิวส์   ข่าวสด

 มติชน  คมชัดลึก  สยามรัฐ   แนวหน้า

 กรุงเทพธุรกิจ  โพสต์ทูเดย์  ไทยโพสต์ 

 บ้านเมือง  ข่าว T-news  บางกอกทูเดย์  

สำนักข่าว INN   กระแสหุ้น  

ประชาชาติธุรกิจ  ฐานเศรษฐกิจ


อุณหภูมิจังหวัดเชียงใหม่
Click for Chiang Mai, Thailandวิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งจัดการศึกษาตามมาตรฐานสู่สากลอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานจริยธรรมที่ดีงาม

 พันธกิจ

 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตฐานสู่สากล
 2. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นเหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
 4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์
 5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
 7. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน
 8. สร้างโอกาสทางการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. ผู้เรียนและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 2. ผู้เรียนรมีความรู้และทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
 3. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
 4. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และมีทักษะที่เหมาะสมสอดคล้องกับการก้าวสู่ประชาคมอาเชียน
 5. สถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานและมีแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 6. สถานศึกษามีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
 7. ครูและบุคลากรให้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
 8. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 9. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 10. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ (Stralogic)

 1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
 2. การพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 3. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
 4. การเตรียนผู้เรียนให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 5. พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์
 7. การพัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
 8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 10. การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

กลยุทธ์ (Strategy)

 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. การแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ
 3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
 4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดจนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
 6. พัฒนาทักษะการคิดและปฏิบัติ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
 7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและความภูมิใจในความเป็นไทย
 8. ส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด
 9. ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 10. ผู้เรียนรมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
 11. ผู้เรียนมีความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
 12. เผยแพร่ความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน
 13. พัฒนาทักษะผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 14. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี 7 สาขาวิชาชีพ และสาขาบัญชี
 15. สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การสอนทุกระดับชั้น
 16. การพัฒนาสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยฯให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 17. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 18. พัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย
 19. ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดับชั้นให้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
 20. ปรับปรุงห้องเรียนให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
 21. พัฒนาคุณภาพของครูให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
 22. ยกย่องเชิดชู ครูดี ครูเก่ง
 23. ระบบจัดหาและพัฒนาการศึกษาเอกชนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
 24. การสร้างภาพลักษณ์และการบริหารความสัมพันธ์กับผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 25. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรกาจัดการเรียน
 26. ส่งเสริมให้สถานประกอบการ ผู้ปกครองและนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 27. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาพส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
 28. สนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำทันที โดยความร่วมมือระหว่างแล่งงานและสถานศึกษา
 29. เพิ่มโอกาสเด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา
ัั
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights reserved