อ่านข่าวหนังสือพิมพ์

 ไทยรัฐออนไลน์   เดลินิวส์   ข่าวสด

 มติชน  คมชัดลึก  สยามรัฐ   แนวหน้า

 กรุงเทพธุรกิจ  โพสต์ทูเดย์  ไทยโพสต์ 

 บ้านเมือง  ข่าว T-news  บางกอกทูเดย์  

สำนักข่าว INN   กระแสหุ้น  

ประชาชาติธุรกิจ  ฐานเศรษฐกิจ


อุณหภูมิจังหวัดเชียงใหม่
Click for Chiang Mai, Thailandพันธกิจ


1. จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน โดยเน้นรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาษารูปแบบ DTL
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียน
4. มุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการแนวใหม่ (Start Up) ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน
5. พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights reserved