รายชื่อนักเรียนระดับ ปวช. 2/2
# ชื่อ-นามสกุล ระดับ ชั้น ห้อง เลขที่ ชมรม จำนวนวันที่เข้าชมรม
1 สุกานดา     ไกรธรรม ปวช. 2 2 1ชมรมวิทยาศาสตร์0
2 ปาริฉัตร     สิทธิปัญญา ปวช. 2 2 2ชมรมวิทยาศาสตร์0
3 บัวผัด     ลุงซอ ปวช. 2 2 3ชมรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย0
4 รุ่งไพลิน     อินทะกนก ปวช. 2 2 4ROVER0
5 ปัณณวรรณ     ยมเทศ ปวช. 2 2 5 ไม่ได้ลงชมรมในระบบ0
6 กัญจพร     พิทักษ์เขต ปวช. 2 2 6ROVER0
7 เดือนเพ็ญ     สามค้อน ปวช. 2 2 7ชมรมวิทยาศาสตร์0
8 กันต์ดนัย     ชีพธรรม ปวช. 2 2 8ชมรมวิทยาศาสตร์0
9 ทิพยดา     สายกันธา ปวช. 2 2 9ชมรมวิทยาศาสตร์0