*** หมายเหตุ :
user กับ password สามารถรับได้จากห้องกิจกรรม
username
password