รายชื่อชมรม รายชื่อผู้ไม่ระบุชมรม เข้าสู่ระบบ

รายชื่อผู้ไม่ระบุชมรม
รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ระดับ ชั้น ห้อง เลขที่
6621400 นางสาวสิริวิมล บุญชู ปวช. 2 1 11
6320521 นายอธิเทพ กันไชย ปวช. 2 1 12
6521135 นางสาวปัณณวรรณ ยมเทศ ปวช. 2 2 5
6521211 นายชยากร ธานีพัฒนาอรัญ ปวช. 2 3 10
6521074 นางสาวจิตชญา โพคาประเสริฐ ปวช. 2 4 8
6521243 นางสาวกฤติมา นันต๊ะภาพ ปวช. 2 4 27
6521052 นางสาวสุธิสา แซ่หลี ปวช. 2 5 2
6521147 นางสาวพิมพ์ญาดา ศรีเนตร ปวช. 2 5 6
6521149 นางสาวเพียงพธู จองทุน ปวช. 2 5 8
6521163 นางสาวฟ้าใส ลุงมล ปวช. 2 5 11
6521242 นายดุลยเดช สนั่นเมือง ปวช. 2 5 15
6420842 นางสาวณัชชา บุญธรรม ปวช. 3 2 2
6421000 นางสาวนาเดียร์ เบ็นเร๊ะ ปวช. 3 2 5
6421036 นางสาวแก้วลดา บางทราย ปวช. 3 2 8
6420967 นายเศรษฐา สุธรรม ปวช. 3 3 2
6220382 นายพงษ์สิริ เกิดกลาง ปวช. 3 3 11
6420821 นายธนิสร พรหมทัส ปวช. 3 4 3
6420844 นางสาวกชพร อินทไชย ปวช. 3 4 4
6420878 นางสาวนิยดา อุ๊ดสม ปวช. 3 4 7
6420879 นางสาวนิตยา อุ๊ดสม ปวช. 3 4 8
6420929 นางสาวนิษฐ์นิภา สิทธิบุญญะโรจน์ ปวช. 3 4 16
6420934 นายสุทธิพงษ์ ศิษฏ์กมล ปวช. 3 4 17
6420976 นางสาวนพมาศ ยันป่าง ปวช. 3 4 21
6420980 นางสาวศิริลักษณ์ ยั่งสกุลธรรม ปวช. 3 4 23
6420987 นางสาวเบญญาภา กุนากา ปวช. 3 4 24
6421025 นายชัยบดินทร์ คำตาพันธุ์ ปวช. 3 4 25
6421031 นางสาวอภิญญา บุญหน่อ ปวช. 3 4 27
6420928 นางสาวณัฏฐนิช ทองคำ ปวช. 3 5 9
6420957 นางสาวสุริสา อ่องมิตร ปวช. 3 6 9
6420982 นายเรนิตา ประทุมชัย ปวช. 3 6 10
6616624 นางสาวอาริยา ประทิน ปวส. 1 1 12
6616756 นางสาวเมลิสสา จักรตุพัจน์ ปวส. 1 3 16
6616721 นางสาวนลินทิพย์ ชัยโพธิ์ ปวส. 1 4 6
6616574 นางสาวแตงโม ลุงลายคำ ปวส. 1 5 1
6616575 นางสาวสุกัญญา วงค์ใจมูล ปวส. 1 5 2
6616614 นางสาวหมอกหอมนวล เราดี ปวส. 1 5 6
6616615 นางสาวนวลหมวย อินทร์บุญ ปวส. 1 5 7
6616630 นางสาวศิรินญา สาณะเสน ปวส. 1 5 8
6616637 นางสาวธมกร ศรีวิชัย ปวส. 1 5 11
6616639 นางสาวจันทร์หอม ส้มหวาน ปวส. 1 5 13
6616724 นางสาวออมแสง ลุงปั่น ปวส. 1 5 21
6616581 นายนัฐวุฒิ นูสวัสดิ์ชัย ปวส. 1 6 2
6616611 นายจรฤติกรณ์ ขันตี ปวส. 1 6 5
6616751 นายธาดา แสงขัติย์ ปวส. 1 6 7
6516543 นายบวรภัค สุพัฒนากาญจน์ ปวส. 2 2 8
6516566 นางสาวชนากานต์ แก้วมะณี ปวส. 2 3 6
6616738 นางสาวไพรินทร์ ก้อนใจ๋ ปวส.สมทบ 1 1 1
6616739 นางสาวชญานุช ยาชัย ปวส.สมทบ 1 1 2
6616740 นางสาวเมฐกา พรสวรรค์ ปวส.สมทบ 1 1 3
6616741 นางสาวศิวาภรณ์ สุวภาพ ปวส.สมทบ 1 1 4
6616742 นางสาวผ่องอำไพ คำปวน ปวส.สมทบ 1 1 5
6616743 นางสาววราภัสร์ วงษ์ดี ปวส.สมทบ 1 1 6
6616732 นายเกียรติศักดิ์ ไทยกร ปวส.พิเศษ 1 2 5
6616655 นางสาวน้องอ่อน เงินทอง ปวส.พิเศษ 1 3 4
6616698 นางสาวศิริกัญญาพัชร จะแฮ ปวส.พิเศษ 1 3 7
6616744 นางสาวณัฐสิตรา พรหมเสน ปวส.พิเศษ 1 3 11
6616746 นายนนทวัฒน์ มีไป่ ปวส.พิเศษ 1 3 12
6616752 นางสาวพรทิพย์ ดิลกเลิศ ปวส.พิเศษ 1 3 14
6616613 นายชาญณรงค์ ปั๋นแก้ว ปวส.พิเศษ 1 3 16
6616676 นายอัครคีฏะ ลีรพันธุ์ ปวส.พิเศษ 1 5 1
6616711 นายสรวิชญ์ โชติอารยะพร ปวส.พิเศษ 1 6 1
6516559 นางสาวญาณัจฉรา ศรีลักษณ์ ปวส.พิเศษ 2 1 6
ระบบสารสนเทศ Version 2.0 www.lcc.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181