รายชื่อชมรม รายชื่อผู้ไม่ระบุชมรม เข้าสู่ระบบ

รายชื่อผู้ไม่ระบุชมรม
รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ระดับ ชั้น ห้อง เลขที่
6420828 นายธีรพงษ์ อวดมูล ปวช. 2 1 2
6420841 นางสาวธนชพร เดือนคำ ปวช. 2 5 2
6320765 นายภาณุพงษ์ มโนชมภู ปวช. 3 2 4
6220382 นายพงษ์สิริ เกิดกลาง ปวช. 3 3 14
6416492 นายมงคลภัทร์ มัชแมน ปวส. 2 3 7
6316368 นายวชิรวิทย์ กองมงคล ปวส. 2 3 8
6516557 นายธนาธร อุปรี ปวส.พิเศษ 1 1 10
6516560 นางสาวธิติรัตน์ แก้วอินต๊ะ ปวส.พิเศษ 1 1 12
6516551 นางสาวธัญกมล วงศ์สถาน ปวส.พิเศษ 1 3 7
6416476 นางสาววิบุลลักษม์ ทิพย์อักษร ปวส.พิเศษ 2 2 2
6416482 นายไกรสร พงษ์ศรี ปวส.พิเศษ 2 3 5
ระบบสารสนเทศ Version 2.0 www.lcc.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181