รายชื่อชมรม รายชื่อผู้ไม่ระบุชมรม เข้าสู่ระบบ

รายชื่อผู้ไม่ระบุชมรม
รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ระดับ ชั้น ห้อง เลขที่
6420828 นายธีรพงษ์ อวดมูล ปวช. 2 1 2
6420878 นางสาวนิยดา อุ๊ดสม ปวช. 2 4 5
6420879 นางสาวนิตยา อุ๊ดสม ปวช. 2 4 6
6420934 นายสุทธิพงษ์ ศิษฏ์กมล ปวช. 2 4 15
6420954 นางสาววรัญญา ท้าวยศ ปวช. 2 4 18
6220259 นายรณชัย วันตา ปวช. 2 5 1
6420841 นางสาวธนชพร เดือนคำ ปวช. 2 5 2
6421033 นางสาวนิภาภรณ์ มังคลา ปวช. 2 5 11
6420890 นายชานน เนตรทิพย์ ปวช. 2 7 3
6420950 นายคามิน อามอ ปวช. 2 7 9
6420971 นายจีระวัฒน์ ปัญญาเรือง ปวช. 2 7 10
6421022 นายโชติวัฒน์ ศรีวิเชียร ปวช. 2 7 13
6320713 นายวรินทร์ บุสพันธ์ ปวช. 3 2 2
6320764 นางสาวศิริลักษณ์ อยู่คง ปวช. 3 2 3
6320765 นายภาณุพงษ์ มโนชมภู ปวช. 3 2 4
6220382 นายพงษ์สิริ เกิดกลาง ปวช. 3 3 14
6320518 นางสาวธิดารัตน์ ลุงหลิ่ง ปวช. 3 4 4
6320531 นางสาวพลอย อ้ายมล ปวช. 3 4 7
6320538 นางสาวหวัณป์ยิหวา ไชยวงค์ ปวช. 3 4 8
6320608 นายฐิรวัฒน์ ท้าวนันทเสถียร ปวช. 3 4 17
6320749 นางสาวศศิกานต์ ปาริมา ปวช. 3 4 32
6320807 นางสาวณิชานันท์ ดวงปันสิงห์ ปวช. 3 4 39
6320551 นางสาวภควดี นายแดง ปวช. 3 5 2
6320768 นางสาวนลินทิพย์ ชัยโพธิ์ ปวช. 3 5 15
6320798 นางสาวเกวลิน วิริยา ปวช. 3 5 17
6320814 นางสาวพริมา สุขบรรเทิง ปวช. 3 5 19
6320492 นายถิรวัสส์ มูลสถาน ปวช. 3 6 1
6320550 นางสาวกมลลักษณ์ สิงขรพิทักษ์ ปวช. 3 6 8
6320553 นางสาวออมแสง ลุงปัน ปวช. 3 6 9
6320560 นางสาวหมอกหอมนวล เราดี ปวช. 3 6 12
6320597 นายปิยะวัฒน์ จูเอี่ยม ปวช. 3 6 15
6320605 นายศิวกร สุอินต๊ะ ปวช. 3 6 16
6320669 นางสาวจันธิดา อารี ปวช. 3 7 5
6320736 นายกฤษฎา นิกาแก้ว ปวช. 3 7 12
6320761 นางสาวปพิชญา ปะโหล ปวช. 3 7 13
6320527 นายธาดา แสงขัติย์ ปวช. 3 8 5
6320797 นายวุฒิพงศ์ เงาคำ ปวช. 3 8 19
6320692 นายVO MINH NHUT ปวช. 3 9 7
6320756 นายปรีชา เลาหาง ปวช. 3 9 12
6516552 นางสาวเกวารินทร์ ทุนหลู่ ปวส. 1 1 13
6516563 นางสาวแพรพลอย ลิขิตเอกราช ปวส. 1 3 4
6516566 นางสาวชนากานต์ แก้วมะณี ปวส. 1 3 7
6416361 นางสาวขวัญฤดี กิตตินิธิโภพัน ปวส. 2 1 6
6416363 นางสาวส่วยหลู่ คำใส ปวส. 2 1 8
6416365 นางสาวดาราวลี กันยะ ปวส. 2 1 10
6416369 นางสาวจิราภรณ์ บุญเลิศ ปวส. 2 1 13
6416431 นายอภิชญา ตะนะเกตุ ปวส. 2 3 5
6416492 นายมงคลภัทร์ มัชแมน ปวส. 2 3 7
6316368 นายวชิรวิทย์ กองมงคล ปวส. 2 3 8
6416352 นางสาวรัตนาวดี ชนะสิทธิ์ ปวส. 2 4 2
6416379 นางสาวสุกัญญา สุภา ปวส. 2 5 2
6416387 นางสาวธัญสิริ ลอยออ ปวส. 2 6 1
6416416 นายจิรายุทธ สมนา ปวส. 2 6 5
6416420 นางสาวธัญวลัย ลอยออ ปวส. 2 6 7
6516502 นางสาวกัลยา อาภา ปวส.พิเศษ 1 1 1
6516557 นายธนาธร อุปรี ปวส.พิเศษ 1 1 10
6516560 นางสาวธิติรัตน์ แก้วอินต๊ะ ปวส.พิเศษ 1 1 12
6516551 นางสาวธัญกมล วงศ์สถาน ปวส.พิเศษ 1 3 7
6516567 นายกวินภพ พรหมมาลา ปวส.พิเศษ 1 3 11
6416476 นางสาววิบุลลักษม์ ทิพย์อักษร ปวส.พิเศษ 2 2 2
6416469 นางสาวสิริวรัญญา การะเกตุ ปวส.พิเศษ 2 3 3
6416482 นายไกรสร พงษ์ศรี ปวส.พิเศษ 2 3 5
6416397 นางสาวปูยื่อ มาเยอะ ปวส.พิเศษ 2 5 1
6416444 นางสาวกชนิภา ไชยวงศ์ ปวส.พิเศษ 2 6 1
6416459 นายธชาทัช อิทธิเดชดำรงค์ ปวส.พิเศษ 2 6 2
6416491 นายนครินทร์ ฟูธรรม ปวส.พิเศษ 2 6 3
ระบบสารสนเทศ Version 2.0 www.lcc.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181