รายชื่อชมรม

รายชื่อกิจกรรมชมรมที่เปิดให้ลงทะเบียน
# ชื่อชมรม ที่ปรึกษา รับ สมาชิก(คน)
ปวช ปวส รวม
1 ชมรมลูกเสือ ครูยงยุทธ,ครูวิลาศ,ครูวทัญญู
ครูอาทิตย์,ครูประกายดารา,ครูสุรสิทธิ์
173 - - 0
2 ชมรม Trips Design Startup ครูเอกบุตร
ครูนริศรา
20 - - 20
3 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร(ร.ด.) ครูอุษณีย์
45 - - 45
4 ชมรมธนาคารโรงเรียน ครูธิติมา
ครูอรวรรณ
30 - - 29
5 ชมรมพิมพ์ดีด ครูพรรณี
ครูวรรณวิสา
42 - - 41
6 ชมรมดนตรีสากล ครูทศพล
ครูเจนจิรา
32 - - 44
7 ชมรมภาษาจีน ครู JAFRI
ครูศรีสุดา
42 - - 44
8 ชมรมภาษาอังกฤษ ครูเพ็ญพรรณ,ครูกฤตภาส
ครูจิดาภา
42 - - 42
9 ชมรมภาษาญี่ปุ่น ครูประภาพร,ครูอมราภรณ์
ครูวชิรวิทย์
42 - - 41
10 ชมรมคณิตศาสตร์ ครูลักขณา
ครูจงกล
42 - - 41
11 ชมรมวิทยาศาสตร์ ครูศรินยา
ครูแรมจันทร์
42 - - 44
12 ชมรมสิ่งประดิษฐ์ ครูอุบลรัตน์
ครูกรรณิกา
42 - - 38
13 ชมรมพระพุทธศาสนา ครูเกตุธิดา
42 - - 42
14 ชมรมคหกรรม/ขนมไทย ครูไอยญาลิล
ครูบุษกร
42 - - 41
15 ชมรมงานฝีมือ ครูสันทนา
ครูนพรัตน์
42 - - 44
16 ชมรมเสริมสวย ครูน้ำหวาน
ครูเพชราภรณ์,ครูธนันท์ธรณ์
42 - - 40
17 ชมรมต่อต้านยาเสพติด ครูเกษสุดา
ครูสายสุนีย์
42 - - 42
18 ชมรมนวด/SPA ครูยุวดี
ครูโสภิดา
42 - - 42
19 ชมรมเครื่องดื่มเพื่อการประกอบอาชีพ ครูอภิญญา
ครูวาสนา
42 - - 42
20 ชมรมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ครูปิยะณัฐ
42 - - 42
21 ชมรม ANIMATION ครูอมรทิพย์
ครูวิเชียร
42 - - 40
22 ชมรมศิลปวัฒนธรรม ครูภุมริน
42 - - 44
ระบบสารสนเทศ Version 2.0 www.lcc.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181