รายชื่อชมรม

รายชื่อชมรม
# ชมรม ครูที่ปรึกษา รับ สมาชิก (คน)
ปวช. ปวส. รวม
1 ชมรมลูกเสือ ครูยงยุทธ ยงยศ
ครูอาทิตย์ สิทธิมูล
ครูประภาพร วงค์คำฝั้น
ครูสมพร เทพสิงห์
ครูดิลก ปิยะรังษี
ครูศิริรัตน์ โอษฐสัตย์
121 - - 112
2 ROVER ครูยงยุทธ ยงยศ
10 - - 10
4 ชมรมดนตรี ครูธนภูมิ เลอเลิศไทยานุภาพ
ครูกลยุทธ อาจหาญ
15 - - 17
5 ชมรมภาษาจีน ครู Jafri Bin Salleh
ครูศรีสุดา แซ่ย่าง
15 - - 15
6 ชมรมภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ครูอมราภรณ์ มณีนันท์
ครูณัฐพล ตาเจริญเมือง
ครูสุชาวลี กุยแก้ว
15 - - 15
7 ชมรมวิทยาศาสตร์ ครูลักขณา สมนะ
ครูศรินยา นุยามัง
15 - - 16
8 ชมรมสิ่งประดิษฐ์ (D.I.Y) ครูอุบลรัตน์ แสงสุวรรณ
ครูสันทนา โรจน์พานิชกุล
ครูเบญจวรรณ อุสุยะ
15 - - 15
9 ชมรมพระพุทธศาสนาแลศิลปวัฒนธรรม ครูโซติพัฒน์ องอาจ
ครูฐาณิญา ทาชมภู
15 - - 15
10 ชมรม TO BE NUMBER ONE (Cover Dance) ครูเกษสุดา อินทชัย
ครูโสภิดา ขัดสงคราม
15 - - 16
13 ชมรม AV ROOM ครูพรเทพ ไชยวรรณ์
15 - - 13
14 ชมรมจิตอาสา ครูอัครเดช เสนาเจริญ
15 - - 15
15 ชมรมค้าปลีก (CP ALL) ครูสุพรรณี หมุดคำ
ครูนัทรินทร์ มะโนตัน
ครูปรียารักษ์ อารีวงค์
100 - - 100
17 History recreation ครูศิริพร จันทร์งาม
ครูวชิราภรณ์ บุญเพชร
ครูอังควรีย์ เมืองชมภู
15 - - 16
18 ชมรมถ่ายภาพ ครูวิไลกุล ปัญญาพรหม
15 - - 15
22 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) ครูอุษณีย์ ปัญจะ
15 - - 13
23 ชมรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครูกิตติพงศ์ สว่างทิศ
ครูแรมจันทร์ หินเงิน
50 - - 33
24 ชมรมธนาคารโรงเรียน ครูธิติมา คำราพิศ
ครูอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์
ครูยุดี บุตรจันทร์
12 - - 12
30 ชมรม Animation ครูชลธิชา สุวรรณหล้า
ครูพิมพ์ใจ เกี๋ยงคำฝั้น
15 - - 15
31 ชมรมวอลเลย์บอลและฟุตซอล ครูณัฐนนท์ วงษ์ธัญญกิจ
ครูศิริรัตน์ โอษฐสัตย์
30 - - 31

ระบบสารสนเทศ Version 2.0 www.lcc.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181