คู่ืมือการวิจัย
  การเขียนอ้างอิง ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์
  ตัวอย่างงานวิจัยของอาจารย์พรเทพ
  ตัวอย่างโครงร่างงานวิจัย แนวทางการจัดการศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครุภาคเหนือ
  ตัวอย่างโครงร่างงานวิจัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคเบื้องต้นฯ
  แบบประเมินโครงร่างงานวิจัย
  โปรแกรมหาค่า T-Test
  โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ