ภาพกิจกรรม
วันที่
รายละิเอียด
   
 9 กรกฏาคม 2553  กลุ่มจราจรตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อแนะนำในการขับขี่ปลอดภัย
   
 7 กรกฏาคม 2553  การแสดงของชมรม Dance โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่
   
 7 กรกฏาคม 2553  พิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2553
   
 4 กรกฏาคม 2553  โครงการนำความรู้สู่ชุมชน
   
 3 กรกฏาคม 2553  ปวช.3 สาขาการท่องเที่ยว ร่วมปลูกป่า และทัศนศึกษา ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง
   
 1 กรกฏาคม 2553  คณะอาจารย์โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ แผมนกมัธยม ศึกษาดูงานการดำเนินงานของ L.C.C.
   
 30 มิถุนายน 2553  โครงการ ๑๑๑ ปี ตำรวจภูธรภาค 5 รวมพลังต่อต้านยาเสพติด
   
 28 มิถุนายน 2553  โครงการเขียว สวย หอม ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
   
 28 มิถุนายน 2553  การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2553 : (28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2553)
   
 26 มิถุนายน 2553  โครงการนำความรู้สู่ชุมชน
   
 26 มิถุนายน 2553  ปวช. 3 การตลาด ดูงานโรงงานแคบหมู่แม่แข่ม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
   
 12 มิถุนายน 2553  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
   
 30 เมษายน 2553  พิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่
   
 20 กุมภาพันธ์ 2553  พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุม มช.
   
 19 กุมภาพันธ์ 2553  พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved