ภาพกิจกรรม
วันที่
รายละิเอียด
   
 21 กรกฏาคม 2559  รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ Stop Human Trafficking
   
 2 กรกฏาคม 2559  ค่ายน้องใหม่สานใยสัมพันธ์
   
 15 กรกฏาคม 2559  LCC ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจ็ดยอด เนื้องในวันเข้าพรรษา
   
 15 กรกฏาคม 2559  LCC ถวายเทียนพรรษา ณ วัดข่วงสิงห์ เนื้องในวันเข้าพรรษา
   
 14 กรกฏาคม 2559  คณะครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ในกิจกรรมสัปดาห์อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ พุทธสถานเชียงใหม่
   
 8 มิถุนายน 2559  พิธีเปิด LCC Youth Corner
   
 30 มิถุนายน 2559  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
   
 24 พฤษภาคม 2559  เลือกตั้งประธานนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2559
   
 23 พฤษภาคม 2559  โครงการอบรมให้ความรู็การป้องกันภัยการค้ามนุษย์แก่สมาชิกในครอบครัวที่เป็นเด็ยและเยาวชนในเขตเมืองและชายแดนเพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน
   
 16 พฤษภาคม 2559  ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินภายในและภายนอก ประจำปี 2559
   
 10 พฤษภาคม 2559  อบรมเชิงปฏิบัติการ "แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL)"
   
 3 พฤษภาคม 2559  พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
   
 1 พฤษภาคม 2559  ศิษย์เก่าดำหัวผู้บริการและครูอาวุโส
   
 10 มีนาคม 2559  วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลเอดส์
   
 19 กุมภาพันธ์ 2559  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved