ภาพกิจกรรม
วันที่
รายละิเอียด
   
 3 ธันวาคม 2556  รุ่นพี่แนะแนวรุ่นน้อง
   
 8 ตุลาคม 2556  ตรวจสุขภาพครู ประจำปี 2556
   
 31 สิงหาคม 2556  รับน้องสาขาการบัญชี
   
 30 สิงหาคม 2556  การแสดงของชมรม Dance LCC
   
 24 สิงหาคม 2556  กิจกรรมรับน้องสาขาการตลาดและการท่องเที่ยว
   
 21 สิงหาคม 2556  การแสดงศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาชั้น ปวส.พิเศษ 1
   
 18 สิงหาคม 2556  อบรม เรื่อง "นวัตกรรมการสอนเพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิด"
   
 17 สิงหาคม 2556  กิจกรรมรับน้องสาขาภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
 14 สิงหาคม 2556  การแสดงศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษา ระดับ ปวส.
   
 27 กรกฏาคม 2556  ผลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช.
   
 26 กรกฏาคม 2556  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เชียงใหม่-ลำพูน ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
   
 19 กรกฏาคม 2556  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจ็ดยอด
   
 16 กรกฏาคม 2556  พิธีมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2556
   
 13 กรกฏาคม 2556  อาจารย์หมวดบัญชีและหมวดคอมพิวเตอร์ อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี "SmartBiz" ในวันที่ 13 ก.ค. 56 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา โดยมีอาจารย์สาธิต และอาจารย์วรินทร์ญา ปรีชาธนวรโรจน์ จากบริษัท โปรไวด์ ซิสเต็ม จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
   
 10 กรกฏาคม 2556  การแสดงต่อต้านยาเสพติด ของแกนนำนักศึกษาอาชีวะเอกชน เชียงใหม่-ลำพูน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved