ภาพกิจกรรม
วันที่
รายละิเอียด
   
 8 กรกฏาคม 2556  กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2556
   
 6 กรกฏาคม 2556  ปวช. 3/5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าชมงาน"คอมพ์โมบาย Expo 2013" พร้อมเ้ข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง "ภาพสวยด้วย Instragram"
   
 5 กรกฏาคม 2556  พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดเจ็ดยอด
   
 27 มิถุนายน 2556  เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
   
 25 มิถุนายน 2556  การแสดงของชมรม Dance LCC
   
 25 มิถุนายน 2556  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ( MOU) โครงการสวัสดิการเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราช การทหารในสังกัดกองพันสัตว์ต่าง
   
 22 มิถุนายน 2556  อาจารย์ผู้สอน อบรม เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 22 และ 29 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงาน
   
 20 มิถุนายน 2556  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
   
 15 มิถุนายน 2556  ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษา 2556
   
 1 มิถุนายน 2556  นักศึกษาชั้น ปวส. 2/6 เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง "การประกันสังคม" จากจากพี่ ๆ วิทยากร สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงาน
   
 26 เมษายน 2556  พิธีรดน้ำดำหัวผู้บิริหาร
   
 16 กุมภาพันธ์ 2556  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
   
 15 มกราคม 2556  การแสดงดนตรีของคนตาบอด
   
 15 มกราคม 2556  กรมการจัดหางาน มาให้ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน ให้กับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
 12 มกราคม 2556  วิ่งการกุศล "LCC มินิมาราธอน ครั้งที่ 19"

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved