วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
Lanna Commercial Technological College (L.C.C.)


แบบสำรวจความต้องการเรียนต่อสายพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจของนักเรียน ม.3 ม.6


รหัสประจำตัวนักศึกษา  
**หมายเหตุ นักศึกษาที่กรอกข้อมูลไม่ครบจะถูกระบบตัดข้อมูลออก แล้วให้นักศึกษากรอกข้อมูลใหม่**

**หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะ ปวช. 2 , ปวส.1 และ ปวส.พ 2 เท่านั้น

[ ตรวจสอบการกรอกข้อมุล สำหรับอาจารย์ ]


© ระบบสารสนเทศ Version 2.1 © 2008-2009 www.lcc.ac.th