ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

ผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
  
ชื่อนักศึกษา
ปีการศึกษา
 
บทคัดย่อ
   

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
98/12 หมู่ 2 ถนนโพธาราม ตำบลช้างเผือก อำเเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-210057-8 โทรสาร. 053-225181