แสดงผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่ส่งเข้าประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 8
ที่
ชื่อผู้วิจัย
ชื่อวิจัยในชั้นเรียน
1.
นางสาวจงกล สุขุมวิทยา

การพัฒนาการใช้ชุดฝึก Present Perfect Tense สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

2.

นางบุษกร  พันธวงค์

การพัฒนาการจัดทำคู่มือแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้แบบฝึกสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

3.

นางสาวประภาพร  วงค์คำฝั้น

พัฒนาการเรียนการสอนวิชากฎหมายพาณิชย์เรื่องการยืม การค้ำประกันการจำนองและการจำนำโดยใช้ชุดฝึก สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

4.

นายปิยะณัฐ  ชื่นมงคล

การพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษา  ชั้นปวส. 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา ที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวก

5.

นางพวงพลอย  ขันเลข

การพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่องอัตราส่วน และร้อยละของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1   วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการลานนา โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
6.

นางสาวเพชราภรณ์ ลาเพชร

การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องกระดาษทำการ 8 ช่อง และการจัดทำงบการเงิน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “กระดาษทำการ 8 ช่อง และการจัดทำงบการเงิน”  สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

7.

นางสาวลักขณา    สมนะ  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหาสับเซตและเพาเวอร์เซต โดยใช้ชุดการสอนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่  1
8.

นายวทัญญู  การกล้า

การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “การเขียนรหัส SQL เพื่อเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูล”  วิชาการพัฒนาเว็บเพจ โดยใช้วิธี  สอนแบบลงมือปฏิบัติจริงสำหรับนักศึกษาระดับชั้น   ปวส. 2  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
9.

นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิสุทธิ์

ผลการใช้ชุดฝึก เรื่องการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำสำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่  1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
10.

นายอาทิตย์ แขมภูเขียว

การพัฒนาความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง  At a supermarketโดยใช้ชุดฝึกช่วยจำ สำหรับนักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 3  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
11.

นางสาวเจนจิรา  สามแก้ว

การพัฒนาทักษะการอ่านเวลาภาษาจีนของนักศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา  โดยใช้ชุดฝึกการอ่านเวลา
12.

นางตรีรัช  เตจ๊ะขอด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติการในองค์การธุรกิจที่พักแรม  วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา  โดยใช้กิจกรรม
13.

นางน้ำหวาน   จันทร์วิเศษ 

การพัฒนาทักษะทางการเรียน เรื่องการพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบ   Modified Block ของ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร  ชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยใช้ แบบฝึกทักษะ
14.

นางสาวภุมริน บุญทวี

ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาความคิดของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1ในการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึก
15.

นางสาววรรณวิสา  เก่งธัญการ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแก้ไขร่าง วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่  1 วิทยาลัย เทคโนโลยีพาณิชยการลานนา โดยใช้ชุดฝึกทักษ
16.

นางสาววาสนา   คำภีร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเขียนคำพูดขาย วิชาการขายตรง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา  โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน  บบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน