31 ต.ค. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ทุกชั้นปี
5 ธ.ค. 59 หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9-10 ธ.ค. 59 บริจาคสิ่งของและเครื่องนุ่งห่ม
12 ธ.ค. 59 หยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมูญ
20 - 22 ธ.ค.. 59 - แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพภายใน
- การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- เปิดโลกวิชาการ
23 ธ.ค. 59 งานคริสต์มาสและปีใหม่
31 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค. 60 หยุดวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
2-3 ม.ค. 60 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
4-6 ม.ค. 60 สอบกลางภาค 2/2559
12-14 ม.ค. 59 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬากลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยี อาชีวเอกชน ภาคเหนือ
16 ม.ค. 60 หยุดวันครู
21 ม.ค. 60 วิ่งการกุศล LCC มินิมาราธอน
4 ก.พ. 60 กิจกรรมสาขา
10 ก.พ. 60 วันศึกษาเอกชน
13 ก.พ. 60 กวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
18 ก.พ. 60 ซ้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
24 ก.พ. 60 พิธีปัจฉิมนิเทศ
25 ก.พ. 60 สอบ V-NET ชั้น ปวช. 3
26 ก.พ. 60 สอบ V-NET ชั้น ปวส. 2 และ สพ. 2
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 60 สอบปลายภาค 2/2559
2 มี.ค. 60 งาน Goodbey Senior
3 มี.ค. 60 เตรียมสถานที่สำหรับงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
4 มี.ค. 60 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2559