อ.ธิติมา คำราพิศ
หัวหน้าหมวดการบัญชี

อ.อรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดการบัญชี

อ.ยุวดี บุตรจันทร์อ.ราตรี ชมภูศรี
อ.เพชราภรณ์ ลาเพชร อ.โสภิดาขัดสงคราม

 

 

 

 

 

   
อ.วาสนา อุปละกุล    
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights res