อ.วิเชียร ตาเจริญเมือง
หัวหน้าหมวดคอมพิวเตอร์
อ.อุบลรัตน์ บุญเพ็ง อ.กิตติพงษ์ สว่่างทิศอ.อมรทิพย์ พิึ่งเพียร
อ.วทัญญู การกล้า อ.ปิยะณัฐ ชื่นมงคล

 

 

 

 

 

อ.กรรณิกา บิงชัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights res