อ.ตรีรัช เตจ๊ะขอด
หัวหน้าหมวดการตลาดและการท่องเที่ยว

อ.มัตติกา ขวัญใจ
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวด

อ.สันทนา โรจน์พาณิชกุลอ.บุษกร พันธวงค์ อ.เกตุธิดา รัตนประภา อ.เอกบุตร ไม่หวาดยุทธ

อ.อภิญญา ธรรมปัญญา อ.ประภาพร วงค์คำฝั้น อ.ประกายดารา ชาอ้ายอ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.วาสนา คำภีร์  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights res