อ.พวงพลอย ขันเลข
หัวหน้าหมวด


 
อ.แรมจันทร์ เขื่อนพันธ์
อ.ศรินยา นุยามัง

อ.ลักขณา สมนะ
   
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights res