อ.ภูมริน บุญทวี
หัวหน้าหมวด
อ.สุรีย์นาถ ใจเหิม อ.ศรีสุดา แซ่ย่างMr.Jafri Salleh อ.เจนจิรา สามแก้ว
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights res