อ.น้ำหวาน จันทร์วิเศษ
หัวหน้าหมวด
อ.พรรณี สถิตเมธากุล
อ.วุฒิชัย สงประภาอ.สายสุนีย์ กังวล อ.วรรณวิสา เก่งธัญการ อ.นพรัตน์ อินทจันทร์

อ.อุบลวรรณ พุทธิมานนท์ อ.วิไลวรรณ ศุุภพรโอภาส  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights res