เกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร  
  ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร
  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5
  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4
  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

เกี่ยวกับโรงเรียน  
  ความเป็นมาของโรงเรียน
  ปรัชญาของโรงเรียน
  เป้าหมายของโรงเรียน
  สัญลักษณ์ของโรงเรียน
  อาคารสถานที่
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สถานที่ตั้ง
  ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน
  ปิดหน้านี้

กระดานฝากข้อความ  
กระดานฝากข้อความนักศึกษาวิชาทหาร

Link  
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฯ ๓๓

เกี่ยวกับระบบ  
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
ทำเนียบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3


คลิก เพื่อดูรูปขนาดใหม่
นศท.กันตินันท์ วิชัยรัตน์
คลิก เพื่อดูรูปขนาดใหม่
นศท.ณัฐดนัย บูรนศิริ
คลิก เพื่อดูรูปขนาดใหม่
นศท.ภานุวิชญ์ แสงศรี
     
คลิก เพื่อดูรูปขนาดใหม่
นศท.รุจิภาส คชสาร
คลิก เพื่อดูรูปขนาดใหม่
นศท.วรนนท์ พรหมเหรียญชัย
คลิก เพื่อดูรูปขนาดใหม่
นศท.วิรณัฏฐ์ มณีเวียง
     
คลิก เพื่อดูรูปขนาดใหม่
นศท.หญิงจุฑารัตน์ มหาไม้
คลิก เพื่อดูรูปขนาดใหม่
นศท.หญิงสายรุ่ง จันแปงเงินู
คลิก เพื่อดูรูปขนาดใหม่
นศท.หัตถชัย แก้วศรีลา
     
คลิก เพื่อดูรูปขนาดใหม่
นศท.อรรถกร ยุทธเกียรติ
คลิก เพื่อดูรูปขนาดใหม่
นศท.ฮิการุ ทากาฮาชิ
 
     


 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2010-2020 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved