ข้อมูลเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หน้าหลัก
เข้าเว็ปไซต์ studentloan.or.th
รู้จักกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นกู้
วงเงินให้กู้ยืม
ผู้ค้ำประกัน/รับรองรายได้
ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านยื่นกู้กับ กยศ.
ขั้นตอนยื่นแบบคำขอกู้ยืม
ขั้นตอนทำสัญญาเงินกู้
ขั้นตอน ยืนยันการลงทะเบียนกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2
หลักฐานประกอบการทำสัญญาเงินกู้
รื่องที่ผู้กู้ควรปฏิบัติ
การชำระหนี้
สอบถามยอดหนี้
ปิดหน้านี้
 
 ผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน ( ข้อใด้ข้อหนึ่ง )
1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

2. กรณีบิดา มารดา เสียชีวิต ให้ผู้ปกครองอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน

3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ

4. กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ำประกันลงนามฝ่ายเดียวได้

5. กรณีไม่มรบุคคลค้ำประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน

การลงนามคำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน

ให้ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อค้ำประกันในสัญญากู้ยืมต่อหน้าสถานศึกษา หากผู้ค้ำประกันมีที่อยู่ห่างไกลจากสถานศึกษาให้จัดส่งสัญญาให้ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อค้ำประกันได้ และต้องให้เจ้าพนักงานทะเบียนท้องที่ (อำเภอ) หรือเจ้าพนักงานทะเบียนท้องถิ่น (เทศบาลหรือสำนักงานเขต) ในเขตพื้นที่ที่ผู้ค้ำประกันอาศัยอยู่ ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้ค้ำประกัน

บุคคลผู้รับรองรายได้ในสัญญากู้ยืมเงิน

1. ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าหากรับราชการทหารหรือตำรวจ ต้องมียศตั้งแตพันตรีขึ้นไป

2. ผู้บริหารสถานศึกษา

3. ผู้ปกครองท้องถิ่น ระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป
(ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีหรือตำแหน่งอื่นที่นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถรับรองได้)

 

โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8
© 2001-2007 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved.