ข้อมูลเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หน้าหลัก
เข้าเว็ปไซต์ studentloan.or.th
รู้จักกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นกู้
วงเงินให้กู้ยืม
ผู้ค้ำประกัน/รับรองรายได้
ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านยื่นกู้กับ กยศ.
ขั้นตอนยื่นแบบคำขอกู้ยืม
ขั้นตอนทำสัญญาเงินกู้
ขั้นตอน ยืนยันการลงทะเบียนกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2
หลักฐานประกอบการทำสัญญาเงินกู้
รื่องที่ผู้กู้ควรปฏิบัติ
การชำระหนี้
สอบถามยอดหนี้
ปิดหน้านี้
 
วงเงินให้กู้ยืม
ผู้ที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะได้รับเงินแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
1. เงินค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา
2. เงินค่าครองชีพ ซึ่งได้แก่ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว จ่ายเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผู้กู้เปิดบัญชีไว้
หมายเหตุ: ผู้กู้จะต้องยื่นขอกู้ทุกปี

ผู้กู้สามารถกู้ยืมเพื่อศึกษาต่อในระดับ

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ)

2. ระดับอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี )

3. ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเป็นรายปี ภายในกรอบวงเงินที่กำหนดไว้


ตารางขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน (ข้อมูลของปีการศึกษา 2552)
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ค่าครองชีพ
บาท/ราย/ปี

รวม
บาท/ราย/ป
1. มัธยมศึกษาตอนปลาย
14,000
12,000
26,000
2.ประกาศนียบัตรวิช่ชีพ(ปวช.)
21,000
15,000
36,000
3. ปวท.ปวส
      
      
      
   3.1 พาณิชยกรรมบริหารธุรกิจ
         ศิลปหัตถกรรมหรือศิลปกรรม
         เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์
         คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์
         อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
25,000
24,000
49,000
   3.2 ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม
         เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาทัศนศาสตร์
30,000
24,000
54,000
4.อนุปริญญา/ปริญญาตรี
      
      
      
   4.1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์
60,000
24,000
84,000
   4.2 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
60,000
24,000
84,000
   4.3 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
70,000
24,000
94,000
   4.4 เกษตรศาสตร์
70,000
24,000
94,000
   4.5 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ , เภสัชศาสตร์
80,000
24,000
104,000
   4.6 แพทศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ , ทันตแทพย์ศาสตร์
150,000
24,000
174,000

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก้ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

2. เงินกู้ยืมที่จ่ายเขาบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมได้แก้ ค่าครองชีพ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว)


 

โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8
© 2001-2007 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved.