ข้อมูลเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หน้าหลัก
เข้าเว็ปไซต์ studentloan.or.th
รู้จักกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นกู้
วงเงินให้กู้ยืม
ผู้ค้ำประกัน/รับรองรายได้
ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านยื่นกู้กับ กยศ.
ขั้นตอนยื่นแบบคำขอกู้ยืม
ขั้นตอนทำสัญญาเงินกู้
ขั้นตอน ยืนยันการลงทะเบียนกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2
หลักฐานประกอบการทำสัญญาเงินกู้
รื่องที่ผู้กู้ควรปฏิบัติ
การชำระหนี้
สอบถามยอดหนี้
ปิดหน้านี้
 

การชำระเงินคืน

ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ผู้กู้ยืมต้องรายงานข้อมูลพร้อมเอกสารของตนเองต่อธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมของปีถัดจากปีที่สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยผู้กู้ยืมต้องชำระหนี้คืน หลังสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว 2 ปี ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบกำหนด

หลักเกณฑ์การชำระเงินคืน

1. ชำระงวดแรก เมื่อครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก จะต้องเริ่มชำระเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่กู้ยืมไป ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม

2. ชำระงวดต่อไป ในการชำระหนี้งวดต่อไป เงินต้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราเงินต้นตามที่ กยศ. กำหนดไว้ในแต่ละปี (ตามตารางข้างล่าง) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ของเงินต้นในสัญญา ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี

3. ระวังเบี้ยปรับ หากเกิดผิดนัดชำระหนี้หลังวันที่ 5 กรกฎาคม จะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของเงินต้นที่ค้างชำระในงวดนั้น และหากค้างชำระหนี้เกิน 12 เดือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 18 ต่อปี

4. สิทธิประโยชน์ หากชำระหนี้คืนบางส่วนก่อนวันครบกำหนดเริ่มผ่อนชำระเงินงวดแรก (ช่วงปลอดหนี้) ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

วิธีการชำระหนี้

1. การติดต่อในครั้งแรก ผู้กู้ยืมทุกรายต้องติดต่อแสดงตนในการชำระหนี้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา

1.1 กรอกแบบฟอร์มการติดต่อขอแสดงตนในการชำระหนี้ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน

1.2 ผู้กู้ยืมสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระหนี้จากรายปีเป็นรายเดือนก็ได้ โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ตั้งแต่ 1 ปีเป็นต้นไป
แต่ไม่เกิน 15 ปี

1.3 ผู้กู้ยืมจะได้รับตามรางการผ่อนชำระหนี้จากธนาคารเพื่อผู้กู้ยืมจะได้นำเงินเข้าบัญชีก่อนวันครบกำหนดชำระของทุกปี

1.4 ผู้กู้ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ในการหักบัญชีการชำระหนี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจเป็นบัญชีเดิมที่ผู้กู้เปิดไว้ในขณะทำสัญญา

1.5 หากประสงค์เปลี่ยนเลขที่บัญชีออมทรัพย์โดยขอเปิดบัญชีใหม่พร้อมกับแจ้งสาขาให้ทำการเปลี่ยนแปลง
เลขที่บัญชีใหม่ด้วย

1.6 ผู้กู้ยืมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท

2. การชำระหนี้ครั้งต่อไปสามารถดำเนินการได้โดย

2.1 แจ้งความประสงค์หักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ โดยต้องนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี (กรณีชำระหนี้เป็นรายปี) หรือก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน (กรณีชำระหนี้เป็นรายเดือน) ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องมีเงินในบัญชีมากพอกับต้นเงินงวดที่ต้องชำระกับงวดที่ค้างชำระ (หากมี) และดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ (หากมี)

2.2 ชำระที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ผู้กู้ยืมชำระเงินมากกว่า หรือเท่ากับ หรือน้อยกว่าจำนวนเงินงวดที่ต้องชำระก็ได้ หรือ กรณีชำระเงินไม่ตรงตามกำหนดเวลา ผู้กู้ยืมจะได้รับใบรับเงินเพื่อชำระหนี้กองทุนฯ ไว้เป็นหลักฐาน

3. การชำระหนี้ก่อนกำหนด ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้คืนกองทุนฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนในช่วงก่อนสำเร็จการศึกษา หรือช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีได้ โดยไม่เสียดอกเบี้ย

การสอบถามยอดหนี้

1. ศูนย์สายใจ กยศ. 02 610 4888

2. กรุงไทยโฟน 1551 หรือ 02-208 8699

3. สาขาของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง


ผ่อนสบาย ... สบาย ... ภายใน 15 ปี

ตารางตัวอย่างแสดงการผ่อนชำระของยอดเงินกู้ 100,000 บาท โดยแยกเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละปี
ปีที่
หนี้ตามสัญญา
คงเหลือ
การผ่อนชำระเงินต้น
ร้อยละต่อปี
เงินต้นที่ต้องชำระ
แต่ละงวด
ดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 1 ต่อปี
ยอดรวมที่
ต้องชำระ
1
100,000
1.5
1,500
-
1,500
2
98,500
2.5
2,500
985
3,485
3
96,000
3.0
3,000
960
3,485
4
93,000
3.5
3,500
930
4,430
5
89,500
4.0
4,000
895
4,895
6
85,500
4.5
4,500
855
5,355
7
81,500
5.0
5,000
810
5,810
8
76,000
6.0
6,000
760
6,760
9
70,000
7.0
7,000
700
7,700
10
63,000
8.0
8,000
630
8,630
11
55,000
9.0
9,000
550
9,550
12
46,000
10.0
10,000
460
10,460
13
36,000
11.0
11,000
360
11,360
14
25,000
12.0
12,000
250
12,250
15
13,000
13.0
13,000
130
13,130
 
   
100.0
100,000
9,275
109,275

การผ่อนผัน / แจ้งสถานภาพ
การขอผ่อนผันชำระหนี้
กรณี
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา หลักเกณฑ์
1. ไม่มีรายได้ - หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการ ระดับ 5 ขึ้นไป
- สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้รับรอง
ยืดเวลาได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน
รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี
2. รายได้ต่ำกว่า
เดือนละ 4,700.-บาท
- หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือ ข้าราชการ ระดับ 5 ขึ้นไป
- หนังสือรับรองรายได้/แสดงรายได้ จากหน่วยงาน
- สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้รับรอง
ผ่อนได้ไม่ต่ำกว่า 300 บาทต่อเดือน
หรือ 2,400 บาทต่อปี แต่ไม่น้อย
กว่าดอกเบี้ย รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
3. ประสบภัยพิบัติ
จากธรรมชาติสงคราม,
จลาจล, อัคคีภัย
- หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือ ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป
   ตำรวจ ยศ ร.ต.ต. ขึ้นไป
- สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัว ผู้รับรอง
ยืดเวลาได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน
รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี


ผู้กู้ยืมต้องดำเนินการติดต่อกับธนาคารเพื่อขอผ่อนผันชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบกำหนดชำระหนี้แต่ละงวด และหากพ้นวันที่ครบกำหนดชำระแล้ว ( 5 กรกฎาคมของทุกปี) ถือว่าผู้กู้ค้างชำระหนี้ จะต้องเสียเบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้จนกว่าจะได้รับอนุมัติผ่อนผันชำระหนี้ ระงับการติดตามจากกยศ.และถือเป็นหนี้ปกติต่อไป

กรณีผู้กู้ยืมได้รับจดหมายแจ้งภาระหนี้ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่

ผู้กู้ยืมต้องให้สถานศึกษารับรองทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา


กรณีผู้กู้ยืมได้รับจดหมายแจ้งภาระหนี้ระหว่างที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 2 ปี
ผู้กู้ยืมต้องนำหนังสือยืนยันการสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ไปให้สาขาของธนาคารเพื่อชะลอการชำระหนี้


กรณีผู้กู้ยืมถึงแก่กรรม
หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจะเป็นอันระงับไป โดยให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน หรือทายาทแจ้งผ่านธนาคารกรุงไทย ภายใน 7 วัน พร้อมแนบหลักฐาน เป็นสำเนาใบมรณะบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุการตายของผู้กู้ยืม โดยมีเจ้าหน้าที่ราชการประทับตราและลงลายมือชื่อรับรอง และผู้ปกครองต้องรับรอง สำเนาถูกต้อง

หากผู้กู้ยืมยังอยู่ระหว่างการศึกษา ให้สถานศึกษามีหน้าที่แจ้งการเสียชีวิตของผู้กู้ยืมต่อกองทุนฯ ผ่านทางธนาคารกรุงไทย


กรณีผู้กู้ยืมพิการหรือทุพพลภาพ
หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจะเป็นอันระงับไป โดยให้ยื่นเอกสารต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อเสนอกองทุนฯ พิจารณาระงับการเรียกให้ชำระหนี้ตามสัญญา ดังนี้

1. สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน

4. รายงานการตรวจทางการแพทย์

5. ใบรับรองแพทย์

** สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน หรือผู้ปกครองทุกฉบับ

“กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน”


 

โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8
© 2001-2007 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved.