รายชื่อชมรม รายชื่อไม่ได้ลงชมรม พิมพ์รายชื่อ เข้าสู่ระบบ ครูประจำชมรม ครูประจำชั้น

รายชื่อชมรม
# ชื่อชมรม ที่ปรึกษา รับ สมาชิก (คน)
ปวช. ปวส. รวม
1 ชมรมลูกเสือ ครูยงยุทธ ยงยศ
ครูอาทิตย์ สิทธิมูล
ครูประภาพร วงค์คำฝั้น
ครูสมพร เทพสิงห์
ครูดิลก ปิยะรังษี
ครูศิริรัตน์ โอษฐสัตย์
152 - - 152
2 ชมรม Trips Design Startup ครูอัครเดช เสนาเจริญ
20 - - 0
3 ชมรมพิมพ์ดีด ครูพรรณี สถิตเมธากุล
20 - - 11
4 ชมรมดนตรี ครูธนภูมิ เลอเลิศไทยานุภาพ
ครูกลยุทธ อาจหาญ
20 - - 20
5 ชมรมภาษาจีน ครู Jafri Bin Salleh
ครูณัฐพล ตาเจริญเมือง
ครูศรีสุดา แซ่ย่าง
20 - - 14
6 ชมรมภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ครูอมราภรณ์ มณีนันท์
ครูสุชาวลี กุยแก้ว
ครูเฌอมาวีร์ ศรีแก้ว
20 - - 20
7 ชมรมวิทยาศาสตร์ ครูลักขณา สมนะ
ครูศรินยา นุยามัง
20 - - 17
8 ชมรมสิ่งประดิษฐ์ (D.I.Y) ครูอุบลรัตน์ แสงสุวรรณ
ครูเบญจวรรณ อุสุยะ
20 - - 20
9 ชมรมพระพุทธศาสนาแลศิลปวัฒนธรรม ครูโซติพัฒน์ องอาจ
20 - - 20
10 ชมรม TO BE NUMBER ONE (Cover Dance) ครูเกษสุดา อินทชัย
ครูโสภิดา ขัดสงคราม
21 - - 21
11 ชมรมวอลเล่ย์บอล ครูณัฐนนท์ วงษ์ธัญญกิจ
20 - - 20
12 ชมรมฟุตซอล ครูบรรเจิด จิตต์มั่น
ครูสุรชัย เจริญศรี
20 - - 20
13 ชมรม AV ROOM ครูพรเทพ ไชยวรรณ์
20 - - 10
14 ชมรมการตลาด (Start Up) ครูวาสนา คำภีร์
ครูสันทนา โรจน์พานิชกุล
20 - - 14
15 ชมรม Animation ครูชลธิชา สุวรรณหล้า
ครูวิเชียร ตาเจริญเมือง
ครูพิมพ์ใจ เกี๋ยงคำฝั้น
23 - - 23
16 ชมรมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น ครูกรรณิการ์ ศรีปัญญา
20 - - 10
17 ชมรม ขนม นม เนย ครูศิริพร จันทร์งาม
ครูวชิราภรณ์ บุญเพชร
ครูอังควรีย์ เมืองชมภู
20 - - 20
18 ชมรมถ่ายภาพ ครูวิไลกุล ปัญญาพรหม
10 - - 10
19 ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพ ครูน้ำหวาน สุจริตพานิช
10 - - 9
20 ชมรมค้าปลีก (CP ALL) ครูสุพรรณี หมุดคำ
ครูนัทรินทร์ มะโนตัน
ครูปรียารักษ์ อารีวงค์
99 - - 99
21 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) และจิตอาสา ครูอุษณีย์ ปัญจะ
22 - - 15
22 ชมรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครูกิตติพงศ์ สว่างทิศ
ครูแรมจันทร์ หินเงิน
50 - - 26
23 ชมรมธนาคารโรงเรียน ครูธิติมา คำราพิศ
ครูอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์
ครูยุดี บุตรจันทร์
12 - - 10

ระบบสารสนเทศ Version 2.0 www.lcc.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181