รายชื่อชมรม รายชื่อไม่ได้ลงชมรม พิมพ์รายชื่อ เข้าสู่ระบบ ครูประจำชมรม ครูประจำชั้น

รายชื่อชมรม
# ชื่อชมรม ที่ปรึกษา รับ สมาชิก (คน)
ปวช. ปวส. รวม
1 ชมรมลูกเสือ ครูยงยุทธ ยงยศ
ครูอาทิตย์ สิทธิมูล
ครูประภาพร วงค์คำฝั้น
ครูสมพร เทพสิงห์
ครูดิลก ปิยะรังษี
ครูศิริรัตน์ โอษฐสัตย์
152 - - 152
2 ROVER ครูยงยุทธ ยงยศ
50 - - 8
3 ชมรมพิมพ์ดีด ครูพรรณี สถิตเมธากุล
40 - - 15
4 ชมรมดนตรี ครูธนภูมิ เลอเลิศไทยานุภาพ
ครูกลยุทธ อาจหาญ
30 - - 26
5 ชมรมภาษาจีน ครู Jafri Bin Salleh
ครูณัฐพล ตาเจริญเมือง
ครูศรีสุดา แซ่ย่าง
30 - - 12
6 ชมรมภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ครูอมราภรณ์ มณีนันท์
ครูสุชาวลี กุยแก้ว
ครูเฌอมาวีร์ ศรีแก้ว
30 - - 19
7 ชมรมวิทยาศาสตร์ ครูลักขณา สมนะ
ครูศรินยา นุยามัง
30 - - 17
8 ชมรมสิ่งประดิษฐ์ (D.I.Y) ครูอุบลรัตน์ แสงสุวรรณ
ครูเบญจวรรณ อุสุยะ
30 - - 19
9 ชมรมพระพุทธศาสนาแลศิลปวัฒนธรรม ครูโซติพัฒน์ องอาจ
40 - - 33
10 ชมรม TO BE NUMBER ONE (Cover Dance) ครูเกษสุดา อินทชัย
ครูโสภิดา ขัดสงคราม
40 - - 29
11 ชมรมวอลเล่ย์บอล ครูณัฐนนท์ วงษ์ธัญญกิจ
40 - - 20
12 ชมรมฟุตซอล ครูบรรเจิด จิตต์มั่น
ครูสุรชัย เจริญศรี
40 - - 23
13 ชมรม AV ROOM ครูพรเทพ ไชยวรรณ์
20 - - 11
14 ชมรมการตลาด (Start Up) ครูอัครเดช เสนาเจริญ
ครูสันทนา โรจน์พานิชกุล
30 - - 11
15 ชมรม Animation ครูชลธิชา สุวรรณหล้า
ครูวิเชียร ตาเจริญเมือง
ครูพิมพ์ใจ เกี๋ยงคำฝั้น
40 - - 26
16 ชมรมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น ครูวิไลกุล ปัญญาพรหม
20 - - 7
17 ชมรม ขนม นม เนย ครูศิริพร จันทร์งาม
ครูวชิราภรณ์ บุญเพชร
ครูอังควรีย์ เมืองชมภู
40 - - 20
18 ชมรมถ่ายภาพ ครูวิไลกุล ปัญญาพรหม
10 - - 10
19 ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพ ครูน้ำหวาน สุจริตพานิช
20 - - 14
20 ชมรมค้าปลีก (CP ALL) ครูสุพรรณี หมุดคำ
ครูนัทรินทร์ มะโนตัน
ครูปรียารักษ์ อารีวงค์
99 - - 94
21 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) และจิตอาสา ครูอุษณีย์ ปัญจะ
22 - - 14
22 ชมรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครูกิตติพงศ์ สว่างทิศ
ครูแรมจันทร์ หินเงิน
50 - - 49
23 ชมรมธนาคารโรงเรียน ครูธิติมา คำราพิศ
ครูอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์
ครูยุดี บุตรจันทร์
12 - - 8

ระบบสารสนเทศ Version 2.0 www.lcc.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181