"คุุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ"หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาการบัญชี

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

เปิดสอน ระดับ

    ปวช. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
    ปวส. (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

สมัครเลย

สาขาภาษาต่างประเทศ

เปิดสอน ระดับ

    ปวช. (ภาษาต่างประเทศ)
    ปวส. (ภาษาต่างประเทศธุรกิจ)

สมัครเลย

สาขาการตลาด

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

สาขาการท่องเที่ยว

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

สาขาอิเล็กทรอนิกส์

เปิดสอน ระดับ

    ปวช. (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
    ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์)

สมัครเลย

สาขาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

เปิดสอน ระดับ

    ปวช. (ธุรกิจค้าปลีก)
    ปวส. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)

สมัครเลย

สาขาการโรงแรม

เปิดสอน ระดับ

    ปวช.
    ปวส.

สมัครเลย

แผนที่เดินทาง

สถานที่ตั้ง
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
  • 98/12 ม.2 ถ.โพธาราม
  • ต.ช้างเผือก อ.เมือง
  • จ.เชียงใหม่ 50300
  • โทร. 053 210057 , 053 210058