หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับผู้จบชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า


จุดประสงค์สาขาวิชา

  • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
  • เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
  • เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบริการทางการด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามหลักการและกระบวนการทางธุรกิจ
  • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง การใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
  • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและดำชีวิตโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คํานึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
  • เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

ครูผู้สอน


นางอุบลรัตน์ แสงสุวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายวิเชียร ตาเจริญเมือง

ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายกิตติพงค์ สว่างทิศ

ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางเบญจวรรณ อุสุยะ

ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวพิมพ์ใจ เกี๋ยงคำฝั้น

ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวชลธิชา สุวรรณหล้า

ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสุรชัย เจริญศรี

ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวเกษร วงค์ยิ้มใย

ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายบรรเจิด จิตต์มั่น

ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางพรรณี สถิตเมธากุล

ครูสอนพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์