สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

รับผู้จบชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า


จุดประสงค์สาขาวิชา

 • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 • เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
 • เพื่อให้สามารถวางแผนและดำเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านอาชีพธุรกิจค้าปลีกในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง การใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบัญชีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง การใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและดำชีวิตโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คํานึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
 • เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชีั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

รับผู้จบระดับ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า


จุดประสงค์สาขาวิชา

 • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 • เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารธุรกิจค้าปลีกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
 • เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีก
 • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตลาดในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีก
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบัญชีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 • เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

ครูผู้สอน


นางสุพรรณี หมุดคำ

หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางปรียารักษ์ อารีวงค์

ครูสอนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาวนัทรินทร์ มะโนตัน

ครูสอนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางอุบลวรรณ พุทธิมานนท์

ครูสอนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาวทัศนีย์ คฤหเตชะ

ครูสอนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก