สัญลักษณ์ของวิทยาลัย

ในถิ่นลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งปัญญาวิชาชีพ และเป็นสถานอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดี มีความสามารถ ไปรับใช้สังคม และประเทศชาติ


สีฟ้า - ทอง

เป็นสีประจำวิทยาลัย เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพพณิชยการและความรุ่งเรือง


สัญลักษณ์

ดวงอาทิตย์ หมายถึง ความรุ่งเรือง

ดอกไม้ หมายถึง ความงดงามน่าชื่นชม

สามเหลี่ยม หมายถึง ความถาวรขณะที่เคลื่อนไหว

แหย่งช้าง หมายถึง การค้า ธุรกิจ การพาณิชย์

ตะเกียงน้ำมัน หมายถึง ปัญญา ความรู้ ทักษะ

ตาชั่ง หมายถึง ความซื่อสัตย์

ใบมะกอก หมายถึง ชัยชนะ หรือความสำเร็จ

งาช้างคู่ หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีความอดทน แข็งแรง