• วิสัยทัศน์
  • มุ่งเน้นคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน สู่มาตราฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
  • พันธกิจ
  • 1.จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาษารูปแบบ DTL
  • 2.จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเรียนรู้การใช้ดิจิทัลที่ทันสมัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • 3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียน
  • 4.พัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน
  • 5.พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน รวมทั้ง การเสริมทักษะตามความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้