ปรัชญา

คุณธรรมเด่น เน้นวิชากร เชียวชาญทักษะ

ปรัขญาของวิทยาลัย คือ "คุณธรรมเด่น เน้นวิชากร เชียวชาญทักษะ" ซึ่งคณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยมีความเชื่อว่า การให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนซึ่งเป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง กล่าวคือ ผู้ที่มีการศึกษาย่อมมีสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และเลือกประพฤติปฏิบัติไปในทางอันดีงาม

คุณธรรมเด่น หมายถึง การมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่ดี มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

เน้นวิชาการ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน และตนเอง

เชี่ยวชาญทักษะ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักศึกษา ให้มีการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ เกิดความเชี่ยวชาญ เพื่อนำทักษะวิชาชีพ ไปกระกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นคำขวัญ

"LEARN TO SERVE" คือ การนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น