สาขาวิชาภาษาต่างประะเทศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาภาษาต่างประเทศ

รับผู้จบชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า


จุดประสงค์สาขาวิชา

 • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 • เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการบัญชีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
 • เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านภาษาต่างประเทศในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานด้านภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านภาษาต่างประเทศธุรกิจในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
 • เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชีั้นสูง (ปวส.)

สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

รับผู้จบระดับ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า


จุดประสงค์สาขาวิชา

 • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 • เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการตลาดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
 • เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตลาดในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานด้านภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบัญชีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 • เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

ครูผู้สอน


นางอมราภรณ์ มณีนันท์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

นางเกษสุดา อินทชัย

ครูสอนสาขาภาษาต่างปรเทศ

นายณัฐพล ตาเจริญเมือง

ครูสอนสาขาภาษาต่างปรเทศ

นางสาวสุชาวลี กุยแก้ว

ครูสอนสาขาภาษาต่างปรเทศ

นายธนภูมิ เลอเลิศไทยานุภาพ

ครูสอนสาขาภาษาต่างปรเทศ

นางสาวเฌอมาวีย์ ศรีแก้ว

ครูสอนสาขาภาษาต่างปรเทศ

Mr. Jafri Bin Selloh

ครูสอนภาษาจีน

นางสาวศรีสุดา แซ่ย่าง

ครูสอนภาษาจีน