• อัตลักษณ์วิทยาลัย
 • วินัยดี วิชาการเด่น
 • เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
 • สะอาด ร่มรื่น สดชื่น สวยงาม
 • อัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม
 • วินัย น้ำใจ พอเพียง
 • คุณลักษณะของนักเรียนนักศึกษา L.C.C. HUNMAN
 • 1. ลุกพับ กินล้าง ใส่ซัก
  2. ยิ้ม ไหว้ ทักทาย
  3. มีวินัย รับผิดชอบ รอบรู้
  4. คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
  5. Start Up / Learn To Serv / Speak English