ประวัติวิทยาลัย

โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัทเชียงใหม่การศึกษา จำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีอุดมการณ์และเจตจำนงที่จะให้โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและความสมบูรณ์สูงสุด ทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม

โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2528 โดยตั้งอยู่เลขที่ 168/1 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 8 ไร่เศษ จากสถิติการรับนักศึกษาปรากฏว่ามีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้สถานที่เดิมคับแคบ ไม่เพียงพอที่จะรองรับนักศึกษาได้อีกต่อไป ดังนั้นในปีการศึกษา 2533 จึงได้ทำการย้ายวิทยาลัยฯ มายังสถานที่แห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนน โพธาราม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 16 ไร่ เศษ ประกอบด้วยอาคารโรจนารุณ อาคารแมททิวและอาคารสำนักงาน อาคารทุกหลังได้ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนฯ มีห้องประชุมหลายขนาด ซึ่งสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่ 20 ถึง 1500 คน และมีสนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล รวมทั้งสนามฟุตซอล บรรยากาศภายในโรงเรียนฯ เงียบสงบเหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนฯ ได้ จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนไว้อย่างครบครันและทันสมัย

ปัจจุบัน โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ตามใบอนุญาตเลขที่ ชม 01- 001/2555 ชื่อภาษาอังกฤษ LANNA COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLEGE

วิทยาลัยฯ มีเป้าหมาย คือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัย และพร้อมที่จะนำความรู้ และทักษะวิชาชีพไปรับใช้สังคม ให้สมกับปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ “คุณธรรมเด่นเน้นวิชาการ เชียวชาญทักษะ” และคำขวัญชองวิทยาลัยฯ คือ “LEARN TO SERVE”